Konstrukce – vybavení

CHLADÍCÍ KOMPRESOR
Chladící kompresor je čerpadlem zařízení, kde plyn vycházející z výparníku (strana nízkého tlaku), je stlačován až do dosažení tlaku kondenzace (strana vysokého tlaku).
Použité kompresory špičkové kvality jsou koncipovány pro užití tam, kde dochází k vysokým kompresním poměrům a k velkým změnám teploty. Konstrukce je dokonale hermetická a zaručuje úplnou těsnost na plyn, vysokou energetickou výkonnost a dlouhou životnost.
Čerpací jednotka, namontovaná na tlumící pružiny zadržuje neuvěřitelným způsobem zvukové emise a vibrace.
Elektrický motor je chlazen chladícím nasávaným plynem, který prochází vinutím dříve, než dosáhne válců kompresoru. Tepelná ochrana typu chrání kompresor před přehřátím a před nadměrným proudem. Opětovné zapnutí ochrany probíhá automaticky po dosažení nominálních teplotních podmínek.


KONDENZÁTOR (pro sušiče chlazené vzduchem)
Kondenzátor je součást okruhu, kde je plyn vycházející z kompresoru chlazen a kondenzuje na tekutý stav. Konstrukčně představuje obvod z měděných trubek (uvnitř kterých prochází plyn), uložený do bloku hliníkových lamel. Chlazení probíhá pomocí axiálního ventilátoru s vysokým výkonem, který tlačí vnitřní vzduch k sušiči a k lamelovému bloku.
Je nutné, aby teplota prostředí nepřekračovala hodnotu uvedenou na štítku. Je také důležité UDRŽOVAT MODUL ČISTÝ, BEZ NÁNOSŮ PRACHU A DALŠÍCH NEČISTOT.


KONDENZÁTOR (pro sušiče chlazené vodou)
Kondenzátor je součást okruhu, kde je plyn vycházející z kompresoru chlazen a kondenzuje na tekutý stav. V podstatě se jedná o výměník chladící voda/plyn, kde chladící voda snižuje teplotu chladícího plynu.
Je nutné, aby teplota vstupní vody nepřekročila hodnoty uvedené na štítku stroje, aby bylo zajištěno vždy řádné proudění. Je rovněž důležité ZAJISTIT, ABY VODA VSTUPUJÍCÍ DO VÝMĚNÍKU NEOBSAHOVALA NEČISTOTY A PŘÍPADNÉ KOROZÍVNÍ LÁTKY.


TLAKOVÝ VENTIL NA VODU (chlazení vodou)
Tlakový ventil má za úkol udržet konstantní tlak/teplotu kondenzace, pokud je používáno chlazené vodou. Prostřednictvím kapilární trubičky zjišťuje ventil tlak v kondenzátoru a na základě toho pak reguluje proud vody. Když je sušič vypnutý, ventil zajistí automatické uzavření proudu chladící vody.


DEHYDRATAČNÍ FILTR
Stopy vlhkosti a nečistot se mohou ukládat uvnitř chladícího zařízení, nebo při dlouhodobém užívání zanést sušič, mohou omezit mazání chladícího kompresoru a ucpat kapilární trubici. Funkce dehydratačního filtru umístěného před kapilární trubicí je zachytit nečistoty, aby bylo zabráněno jejich cirkulaci v chladícím systému.


KAPILÁRNÍ TRUBICE
Jedná se o měděnou trubici s malým průměrem, která je umístěna mezi kondenzátor a výparník a slouží k zaškrcení průchodu chladící tekutiny. Toto zaškrcení způsobuje pokles tlaku dle teploty, které je třeba docílit ve výparníku: čím menší je výstupní tlak z kapiláry, tím nižší bude teplota vypařování.
Průměr a délka trubice jsou přísně dimenzovány dle požadovaných výkonů sušiče.


MODUL VÝPARNÍKU ALU
Kombinovaný výměník tepla je složen z výměníku vzduch–vzduch a z výměníku vzduch–chladivo plus odlučovač kondenzátu jsou složeny. Proudění stlačeného vzduchu přes lamely výměníku vzduch-chladivo zajišťuje maximální přenos tepla. Vhodné dimenzování výměníku vzduch - chladivo společně s protisměrným odlučovačem kondenzátu umožňuje úplné a dokonalé odpařování chladiva (zamezí zpětnému toku kapaliny do kompresoru).
Vysoce účinný separátor kondenzátu je umístěn rovněž uvnitř výměníkového modulu. Ten nevyžaduje žádnou údržbu a výsledkem koalescenčního efektu je vysoký stupeň odloučené vlhkosti.


VENTIL BY- PAS TEPLÉHO PLYNU
Tento ventil injektuje část teplého vzduchu (odebraného ze vstupu chladícího kompresoru) do trubky mezi výparníkem nasávání kompresoru a udržuje teplotu/tlak vypařování přibližně konstantní +2°C. Tato injektáž předchází tvorbě ledu kolem výparníku za jakékoliv podmínky zatížení.

TLAKOVÝ SPÍNAČ CHLADIVA PA – PB – PV
Pro zajištění povozní bezpečnosti a neporušenosti sušiče, je na obvodu chladících plynů instalováno několik tlakových spínačů.
PB: Tlakový spínač na nízký tlak, umístěný na sací straně kompresoru (strana nízkého tlaku), který zasáhne, pokud tlak klesne pod nastavenou hodnotu. Opětovné spuštění je automatické po obnovení nominálních podmínek. 
PA: Takový spínač vysokého tlaku, umístěné na výtlačné straně kompresoru (strana vysokého tlaku), který zasáhne, pokud tlak stoupne nad nastavenou hodnotu. Opětovné spuštění je manuální, pomocí tlačítka, umístěného na tlakovém relé.
PV: Tlakový spínač ventilátoru, umístěný na výstupu z kondenzátoru. Udržuje teplotu/tlak kondenzace konstantní v nastavených provozních limitech (vzduchové chlazení). 

TEPELNÁ OCHRANA – TS
Na ochranu provozní spolehlivosti a bezpečnosti sušiče je na okruhu chladiva instalován tepelný vypínač (TS) jako tepelná ochrana. Čidlo tepelné ochrany, v případě nestandardní provozní teploty, zastaví chladící kompresor jako prevenci před jeho poškozením.


ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
Řídící jednotka s ovládacím panelem je jediným prostředníkem mezi obsluhou a sušičem.
-Ukazuje na displeji teplotu tlakového rosného bodu na výparníku a dle typu sušiče i další provozní parametry.  
-Kontroluje a řídí operace sušiče a podle typu umožňuje programovatelné nastavení funkčních parametrů. Prostřednictvím čidla, která je umístěno na konci výparníku je ovládána činnost elektroventilu by-passu teplého plynu, elektronický měřič cyklu ovládá v pravidelných intervalech elektroventil vypouštění kondenzátu. Podle situace zobrazuje případné poruchové stavy.

ELEKTRONICKÉ HLADINOVÉ VYPOUŠTĚNÍ
Podle typu sušiče je odvod kondenzátu ze sušiče zajišťován dvěma způsoby :
-Systém vypouštění kondenzátu přes elektrický ventil, kontrolovaný a řízený řídící jednotkou sušiče 
-Vypouštění pomocí inteligentního elektronického hladinového automatického odváděče. Odvaděč tvoří nádobku pro akumulaci kondenzátu, kde čidlo (hladinová sonda) trvale kontroluje hladinu kondenzátu. Jakmile je akumulační nádobka zaplavena, čidlo dá signál vnitřní elektronické kartě, která zajistí otevření membránového elektrického ventilu a vypuštění kondenzátu.Operace vypouštění je dokonale nastavena tak, aby došlo k úplnému vypuštění kondenzátu, avšak bez ztrát tlakového vzduchu. Pro zjednodušení operací kontroly a údržby je před elektronickým vypouštěním kondenzátu instalován servisní ventil.

Tisknout


Volba zařízení

Pro výběr vzduchového kompresoru či zařízení na úpravu vzduchu je nutné zvolit základní požadované parametry:

  • Tlak
  • Výkonnost resp. průtok vzduchu
  • Kvalita vzduchu

Kontaktujte nás

TECHNO-AIR s.r.o.
Liberecká 102
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel./Fax.: +420 483 360 125
Tel./Fax.: +420 483 360 145
E-mail:

TECHNOLOGY GROUP

TECHNO-AIR s.r.o.
Technika stlačeného vzduchu.
TECHNOLOGY s.r.o.
Balicí technika, obaly a fólie.
TECHNOLOGY-GARAGE s.r.o.
Vybavení pro autoservis, pneuservis, dílnu.


TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHUprodej | poradenství | projekce | realizace | servis